yabo2008.net

yabo2008.netciのリンクより、benwen、このサイトのgongtongメニューにスキップします。

注目のコンテンツ

ziranzaihaiにqiangい!!ハザードレジリエントダクタイルtieguanのtechangやshili、zhipinをまとめてごshaojieします。

テクノロジー

クボタがteにliをzhuいでいるiot(qingbaotongxinjishu)をhuoyongしたshigongqingbaoguanli・guanluweichiのxinjishuについて、ごshaojieします。

yabo2008.netクボタのダクタイルtieguanにguanするyanjiukaifaについて、システムmianからパイプgongfaなど、jinnianのトピックについてピックアップしてごshaojieします。

クボタnaizhenxingダクタイルtieguan、suogouzaoguanluのtechang、xingnengshiyanのyingxiangなど、クボタのパイプシステムについて、gezhongdonghuaをごlanいただけます。

製品情報

yabo2008.netgenexのtechangは、コストのsuojian、changshouming、shigongxingxiangshangのsandian。kaifaのbianqianやnaizhenxingnengについてもふれながら、geポイントについてxiangしくごshaojieします。

necsは、shengchangongchengをgexinし、co2 fashengliangをdafuにdijianしたdiqiuhuanjingにyouしいzhipinです。そのgouzaoやshigongshiliについてごshaojieします。

usxingダクタイルtieguan(rfangshi)は、conglaizhipinにbiべてguanlubushefeiのdijianとshigongxingのxiangshangをshixianしたzhipinとなっております。そのjishougouzaoやshiyangについてごshaojieします。

サポート・カタログ

yabo2008.netよくあるzhiwenをguige、fangshi、zhipin、xingneng、jiehe・shigong、shejiといったカテゴリーごとにまとめています。

gezhongパイプのjieheについて、そのshoushunやyaolingをshijiのyingxiangをjianながら、xueぶことができます。

カタログやziliaoをpdfデータでごyongyiしました。zhipinのtechangやshiyangについてxiangしくごquerenしたいというfangは、ぜひダウンロードしてごliyongください。

お問い合わせ

zhipin、サービス、メンテナンスdengについてbumingなdianやyiwendianがございましたら、gejudianへzhijieおdianhuaいただくか、eメールにておwenいheわせください。 またおwenいheわせいただくqianに、よくあるごzhiwenなどのサポート・カタログをごcanzhaoいただくとjiejueするchangheがございますので、ぜひyiduごlanください。

関連情報

yabo2008.netxianchangzhuyiのyanjiukaifaはクボタのzhengudingです。nongye、shui、shenghuohuanjingのエキスパートとして、shiliao、shui、huanjingのwentiにtiaoみ、weilaiをqieりkaiきます。

ダクタイルtieguanのguanluにshiyongされているソフトシールshiqiebian、バタフライbian、kongqibian、xiaohuoshuan、buxiubianをshaojieします。

zaihaiにqiangく、guoneiだけでなくhaiwaiのインフラzhengbeiにおいてもgongxianしxuけてきたクボタのダグタイルtieguan。そのshiyeについてごshaojieします。

yabo2008.netribenダクタイルtieguanxiehuiが70zhounianをjinianしてfakanしたzonghejishuziliaoをごshaojieします。ダクタイルtieguanについてfuguangいテーマをwangluoしています。

ページトップへ戻る

yabo2008.net REPORT
 2017

お読みになる立場を選択してください。